Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Dienstverlening

Artikel 4 – Aanmelding

Artikel 5 – Veiling

Artikel 6 – Koopovereenkomst

Artikel 7 – Levering en overdracht

Artikel 8 – Betaling

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 

Artikel 1 – Definities
In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 januari 2020.

 1. DealKiezer: Koopmijnautonu B.V. (hierna te noemen: “DealKiezer”) zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 76090396, zijnde de exploitant van de online verkoopsite via welke door de bemiddeling van DealKiezer de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand is gekomen.
 2. Bieder: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke via de verkoopsite van DealKiezer een bieding heeft uitgebracht.
 3. Koper: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
 4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een voertuig aanbiedt op de verkoopsite van DealKiezer.
 5. Verkoper: De consument, eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een voertuig heeft aangeboden op de verkoopsite en welke een bieding heeft geaccepteerd.
 6. Voertuig: Een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of ander motorvoertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
 7. Verkoopsite: De verkoopsite die door DealKiezer geëxploiteerd worden. Dit betreft de navolgende website: www.dealkiezer.nl.
 8. Koopovereenkomst: De overeenkomst (ook wel verkoopovereenkomst of verkoopcontract genoemd) die door bemiddeling van DealKiezer tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om het voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het voertuig te leveren aan Koper voor de Bieding.
 9. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het voertuig van Aanbieder inclusief eventuele BTW in euro’s.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van DealKiezer, de opdracht door Aanbieder tot bemiddeling en de overeenkomst tot bemiddeling tussen Aanbieder en DealKiezer.

 

Artikel 3 – Dienstverlening DealKiezer

 1. De dienstverlening van DealKiezer ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.
 2. DealKiezer stelt aan Aanbieders een online login omgeving ter beschikking om voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren (Bieders) en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platform.
 3. De verkoopsite van DealKiezer biedt een platform voor Aanbieders en Bieders om voertuigen te verkopen en te kopen.

 

Artikel 4 – Aanmelding

 1. Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van DealKiezer dient Aanbieder een voertuig aan te melden op www.dealkiezer.nl.
 2. Aanbieder ontvangt van DealKiezer e-mails met links om (o.a.) een klantenlogin aan te maken of om op de hoogte gehouden te worden over het verkoopproces. Deze e-mails zijn strikt persoonlijk en mogen door Aanbieder niet aan derden worden overgedragen of inhoudelijk aan derden bekend worden gemaakt. Als Aanbieder weet of vermoedt dat een derde de inhoud van zijn e-mails of accountgegevens kent, dient DealKiezer hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. DealKiezer blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van Aanbieder te voorkomen. Aanbieder zal hierna nieuwe e-mails van DealKiezer ontvangen. Aanbieder is jegens DealKiezer aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van deze gegevens door derden voor zover dat misbruik aan DealKiezer redelijkerwijs is toe te rekenen.
 3. Na het aanmelden van het voertuig op de verkoopsite zal Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat het voertuig ter taxatie aangeboden wordt en zodat Aanbieder een klantenlogin kan aanmaken. Indien bevestiging uitblijft kan DealKiezer ertoe overgaan de aanmelding handmatig te activeren. Na een handmatige controle c.q. aanvulling c.q. correctie van de aanmelding zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar Aanbieder en worden bijgewerkt in de klantenlogin van de klant indien deze is aangemaakt. Met behulp van deze informatie kan Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient de klant dit aan te passen in zijn klantenlogin of telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van DealKiezer. De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een e-mailbericht naar help@dealkiezer.nldoorgegeven worden. Het is mogelijk na aanmelding van het voertuig alsnog afbeeldingen toe te voegen.
 4. Om misbruik van het veilingplatform van DealKiezer tegen te gaan, slaat DealKiezer de IP-adressen op van de locaties vanaf waar door Aanbieder ingelogd wordt.
 5. Indien Aanbieder een of meerdere van de bepalingen van dit artikel niet correct naleeft, kan DealKiezer per direct en zonder nadere waarschuwing de aanmelding verwijderen en Aanbieder uitsluiten van verdere toegang tot haar verkoopsite. 

 

Artikel 5 – Veiling

 1. Nadat een Voertuig is aangemeld op de verkoopsite, kent DealKiezer het voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal het kavel een bepaalde tijd (een tijdsbestek van minimaal 1 minuut tot maximaal 48 uur) binnen het netwerk van Bieders van DealKiezer worden aangeboden. Tijdens dit proces zijn uitsluitend de voertuiggegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de verkoopsite waarop uitsluitend door DealKiezer goedgekeurde en officiële Bieders de kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.
 2. Bieders zijn niet verplicht een taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een taxatie te kunnen komen.
 3. DealKiezer kan beslissen een voertuig meerdere malen aan te bieden binnen haar netwerk. Dit wordt doorgaans beperkt tot maximaal 5 maal, tenzij er eerder een mutatie in de tenaamstelling heeft plaatsgevonden.
 4. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euro’s en inclusief BTW.

 

Artikel 6  – Koopovereenkomst

 1. De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van bieding van Bieder door Aanbieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar DealKiezer heeft dit modelcontract (de Koopovereenkomst) met zorg samengesteld. DealKiezer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is DealKiezer partij in dit contract.
 2. Bij misverstanden van welke aard ook behoudt DealKiezer zich het recht voor om een ‘Gegarandeerd Bod’ in te trekken voor dan wel na acceptatie, zonder dat de Verkoper of Koper hieraan rechten kunnen ontlenen.
 3. De Koopovereenkomst kan door DealKiezer en/of Koper worden ontbonden als het voertuig een onlogische kilometerstand heeft of niet gevrijwaard kan worden om enig door de RDW opgegeven reden
 4. Dit Koopovereenkomst kan door DealKiezer en/of Koper worden ontbonden als achteraf blijkt dat het voertuig een WOK status (Wacht Op Keuren-status) heeft gehad, het voertuig een taxi, lesauto, politie auto, ambulance of brandweerauto is geweest en de Koper hier niet mee akkoord gaat. Onder WOK status wordt verstaan dat het voertuig dusdanig beschadigd is geweest dat deze technisch of economisch total loss is geweest.
 5. Indien de Verkoper zich niet houdt aan de gestelde levertermijn of bij verkoop aan een derde, zal de Verkoper door DealKiezer en/of Koper in gebreke worden gesteld. Er zal ter keuze van DealKiezer een vordering tot nakoming dan wel een ontbinding van het verkoopcontract in gang worden gezet en de Verkoper is een boete verschuldigd aan DealKiezer die gelijk is aan de bemiddelingskosten. Deze worden berekend door de het nettobedrag dat u ontvangt in mindering te brengen op het bod van de dealer.
 6. Bij het niet in acht nemen van de verplichtingen inzake ontbinding verkoopcontract, zal DealKiezer de afwikkeling uit handen geven worden aan externe partij. Alle bijkomende (proces)kosten, naast de wettelijke rente, zijn voor rekening van de Verkoper.

 

Artikel 7 – Levering en overdracht

 1. Verkoper is, tenzij anders aangegeven, verplicht om binnen drie werkdagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het voertuig te maken. Mocht het Verkoper niet lukken in contact te komen met Koper, dan dient de klantenservice van DealKiezer hiervan binnen drie werkdagen telefonisch of via e-mail op de hoogte te worden gesteld.
 2. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Verkoper en eventueel samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper. Eventuele bijkomende gebreken dienen direct telefonische kenbaar gemaakt te worden aan DealKiezer tijdens de overdracht.
 3. Het is de Koper niet toegestaan om tijdens de aflevering, zonder rechtvaardige onderbouwing, opnieuw te onderhandelen over de prijs. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval dient direct contact opgenomen te worden met DealKiezer.
 4. Verkoper dient het voertuig inclusief de daarbij behorende documenten binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan DealKiezer onverwijld in kennis.
 5. Nadat een Koopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper en Aanbieder c.q. Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het voertuig in bezit te houden en is Verkoper verplicht het voertuig aan Koper te leveren.
 6. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper.
 7. Indien er nadrukkelijk is afgesproken dat het voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper tijdens aanmelding aangegeven adres. Daarnaast is de Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het voertuig tussen 09:00 en 17:00 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
 8. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
 9. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
 10. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van DealKiezer is Verkoper verplicht hiervan kopieën te zenden aan DealKiezer.
 11. Mochten Koper en Verkoper na het ontbinden van de Koopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door DealKiezer. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur na aankoop, gemeld te worden aan DealKiezer via e-mail of telefoon, waarna de bemiddelingskosten (inclusief servicefee) worden gefactureerd aan Koper.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Koper is verplicht het voertuig over te nemen en de via de verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen en tevens de overeengekomen bemiddelingskosten (inclusief servicefee) aan DealKiezer te betalen.
 2. De overeengekomen koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten.
 3. De overeengekomen bemiddelingskosten (inclusief servicefee) dienen door Koper aan DealKiezer uiterlijk betaald te worden 14 dagen na overdracht van het Voertuig.
 4. Bij het niet in acht nemen van de betaalverplichtingen, zal DealKiezer de afwikkeling uit handen geven aan een externe partij. Alle bijkomende (proces)kosten, naast de wettelijke rente, zijn voor rekening van de Koper.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. De door bemiddeling van DealKiezer tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.
 2. Aanbieder kan de aanmelding van het voertuig alvorens het aangaan van een Koopovereenkomst annuleren door dit telefonisch, middels een e-mailbericht naar help@dealkiezer.nl doorgeven aan de klantenservice van DealKiezer of door de auto te verwijderen via de klantenlogin.

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. De Intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de verkoopsite, de Inkoopsite en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de in- en verkoopsites, rusten bij DealKiezer.
 2. Alle door DealKiezer verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Aanbieder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DealKiezer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.